ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1989η
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Ο ΟΤΕ «επενδύει» 167 εκατ. ευρώ σε ίδιες μετοχές με στόχο την ακύρωσή τους

Ο ΟΤΕ «επενδύει» 167 εκατ. ευρώ σε ίδιες μετοχές με στόχο την ακύρωσή τους

Στην αγορά 30 εκατ. ιδίων μετοχών, σε ένα εύρος τιμών από 1 έως 30 ευρώ, γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει ο ΟΤΕ,  διαθέτοντας συνολικό ποσό 167 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός επισημαίνει ότι το τελικό συνολικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που θα αγορασθούν, σε περίοδο περίπου ενός έτους (από 05/03/2021 έως και 28/01/2022), θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, ενώ κύριος ανάδοχος του προγράμματος είναι η Morgan Stanley.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το έτος 2021, ανακοινώνει ότι:

H Εταιρεία, κατά τη χρονική περίοδο από 05/03/2021 έως και 28/01/2022, προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά την προαναφερόμενη περίοδο θα ανέλθει περίπου σε €167εκ. συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Το τελικό συνολικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα διαχειριστεί κατά την κρίση της, ως Κύριος Ανάδοχος, η εταιρία «Morgan Stanley Europe SE».

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία κατέχει 1.421.976 ίδιες μετοχές.