Μη εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. της Νίκας ο Γεώργιος Νίκας

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, 14:11
-A +A
Μη εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. της Νίκας ο Γεώργιος Νίκας

Στην εκλογή του κ. Γεώργιου Νίκα ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου προχώρησε ομόφωνα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας, που πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Γεώργιος Νίκας ψηφίστηκε μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Το όνομα Νίκας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των αλλαντικών. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς η παρουσία του στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και μάλιστα από τη θέση του Προέδρου και προσδοκούμε να προσθέσει αξία στην εταιρεία μας, μέσα από την εμπειρία και τη γνώση του».

Πιο αναλυτικά, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Νίκας, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4) Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5) Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
6) Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
7) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10) Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11) Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παράλληλα, η Γ.Σ. συζήτησε και έλαβε ομόφωνα όλες τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017-31.12.2017), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120, η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Εξέλεξε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Γεώργιο Π. Νίκα.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αποφάσισε την παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ήτοι να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύσταση Επωνυμία» που αφορά στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής ως εξής: «Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «P.G. NIKAS S.A.».

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» που αφορά στη μείωση του χρόνου θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριών (3) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.»

9. Αποφάσισε ότι δεν απαιτείται η λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς από το 2017 έλαβαν χώρα η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με αυτό το τρόπο έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας και σταδιακά να εκλείψει το ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα