Μείωση 21,2% στα κέρδη της Πλαστικά Θράκης το 2017

Μείωση κατά 21,2% σημείωσαν τα κέρδη της Πλαστικά Θράκης το 2017, σε σύγκριση με το 2016 και διαμορφώθηκαν στα 10,551 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία σημείωσε αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μειωμένα κατά 14,3% στα 30,1 εκατ. ευρώ ήταν τα ενοποιημένα EBITDA, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στα 318,5 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 10,9%, ήλθε ως απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015 - 2016 ενώ η αύξηση του όγκου πωλήσεων αφορά και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα +11,5% και Συσκευασία +9,1%).

Όπως ανέφερε η εταιρεία, πέτυχε αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 9,1% ενώ επισημαίνεται ότι η αύξηση του όγκου δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των ενοποιημένων πωλήσεων διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητική ήταν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κυρίως από την πτώση του δολαρίου και τις λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ.

Ακόμα, όπως ανακοινώθηκε, καταγράφηκε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα του Κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων στην αγορά της Αμερικής ενώ υπηρξε συμπίεση του περιθωρίου Μεικτού Κέρδους, κυρίως για τους εξής λόγους:

- Στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της διάθεσης των αυξημένων όγκων παραγωγής ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική με αποτέλεσμα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

- Το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών των α' υλών κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της χρήσεως 2017
συντελέστηκε βαθμιαία είχε ως απόρροια τη δυσκολία μετακύλισής της στις τιμές πώλησης. Ακόμα πιο δύσκολη κατέστη
η εν λόγω μετακύλιση για τη θυγατρική του ομίλου στη Σκωτία όπου την αύξηση των τιμών των α' υλών επιβάρυνε περαιτέρω η συναλλαγματική ισοτιμία λίρας Αγγλίας - Ευρώ.

Αναφέρθηκαν επίσης αύξηση των Εξόδων Διάθεσης κυρίως λόγω της ενίσχυσης των τμημάτων πωλήσεων των θυγατρικών με νέο στελεχιακό δυναμικό, αναγκαία ενέργεια για να μπορεί να υποστηριχθεί ο αυξημένος όγκος πωλήσεων και επιβάρυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων με αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές λόγω της πτώσης του δολαρίου
και της λίρας αγγλίας έναντι του ευρώ.

Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη του Ομίλου για τη Χρήση 2018

Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2018 σε επίπεδο κύκλου εργασιών και
λειτουργικών κερδών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 υπήρξε θετική, καθόσον στο πρώτο τρίμηνο της
τρέχουσας χρήσης 2018 αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο η αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους δύο κλάδους
δραστηριοποίησης του ομίλου, Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία, καθώς και η ανάκτηση της χαμένης κερδοφορίας του
2017 στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ως απόρροια της ωρίμανσης των νέων επενδύσεων. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος των ελληνικών θυγατρικών που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκ. ευρώ, ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-2018 κυρίως στις θυγατρικές του εξωτερικού, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκ. ευρώ.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας
τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του
ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων. Για τη χρήση του 2018, η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών ενώ βελτιωμένα θα είναι και τα κέρδη του ομίλου. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.