8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Lamda Development: Το πλήγμα από το πρώτο lockdown και η συνέχεια

Lamda Development: Το πλήγμα από το πρώτο lockdown και η συνέχεια

Η συνολική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και στην κερδοφορία του Ομίλου για το β' εξάμηνο του έτους λόγω της πανδημίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια λόγω του γεγονότος ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Αυτό απαντά σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας η εταιρεία Lamda Development, τονίζοντας πως ειδικά για το β' εξάμηνο η κυβέρνηση επέκτεινε το μέτρο της μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών κυρίως στο χώρο της εστίασης και του πολιτισμού.

Παράλληλα όμως με το πλήγμα από το πρώτο lockdown, η Lamda Development σημειώνει πως η διοίκηση της εταιρείας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή της επάρκεια τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των δανείων του Ομίλου θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται.

Στην ανακοίνωσή της, η Lamda Development τονίζει πως κρίσιμοι παράγοντες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων από την εκμετάλλευση των εμπορικών κέντρων.

Αυτοί οι παράγοντες είναι:

Η επίδραση της πανδημίας στο μέλλον, η εκτιμώμενη σημαντική ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ή/και η ενδεχόμενη σημαντική μείωση των επισκεπτών των εμπορικών κέντρων για λόγους αποφυγής συνωστισμού, η ενδεχόμενη μελλοντική παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων εξαιτίας ενός πιθανολογούμενου επόμενου κύματος της πανδημίας. Όλα αυτά, καθιστούν πολύ δύσκολες τις οποιεσδήποτε εκτιμήσεις.

Η Lamda Development τονίζει πως η μηνιαία επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου από τις συγκεκριμένες μειώσεις ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ περίπου. Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και της φορολογικής επίπτωσης το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 160.000 περίπου.

Τέλος, σύμφωνα με ανεξάρτητους εκτιμητές, δεδομένης της αβεβαιότητας από την εξέλιξη της πανδημίας και των ενδεχόμενων μελλοντικών επιπτώσεων στις αγορές ακινήτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς αλλά και ελλείψει επαρκών συγκριτικών στοιχείων, δημιουργούνται συνθήκες «ουσιώδους εκτιμητικής αβεβαιότητας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα. Γι' αυτό το λόγο οι αξίες ακινήτων διέρχονται μια περίοδο κατά την οποία παρακολουθούνται με υψηλότερο βαθμό προσοχής.

Αναφορικά με το πρώτο lockdown και τις οικονομικές επιπτώσεις που ήδη έχουν καταγραφεί στα μεγέθη εξαμήνου 2020, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως οι συνεργάτες καταστηματάρχες/ μισθωτές, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος. Πέραν και πάνω των προβλεπομένων, ο Όμιλος αποφάσισε να παράσχει επιπλέον έκπτωση 30%, ήτοι συνολική έκπτωση ύψους 70%, επί του αρχικού συνολικού μισθώματος αποκλειστικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος απώλεσε για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 μέχρι και την 17.05.2020 (οπότε τα εμπορικά του κέντρα ήταν κλειστά), εξ ολοκλήρου τα έσοδα από την εκμετάλλευση των αντίστοιχων σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και τα έσοδα από την διαφημιστική εκμετάλλευσή χώρων των εμπορικών κέντρων αλλά και το μεταβλητό μίσθωμα επί των πωλήσεων των καταστηματαρχών.

Ακολούθως, ο Όμιλος ως μισθωτής του Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις της προαναφερόμενης ΠΝΠ, έλαβε μείωση του σταθερού μέρους του οφειλόμενου μισθώματος για την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020, ποσού 480 χιλ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς επίσης και των αποφάσεων του Ομίλου σχετικά με την παροχή πρόσθετης έκπτωσης 30% έχει πλήρως αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.06.2020.

Επαρκή ρευστότητα ο όμιλος

Ειδικότερα, το συνολικό EBITDA των τριών Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου την συγκεκριμένη περίοδο παρουσίασε μείωση κατά 12,5 εκατ. ευρώ περίπου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα δικαιώματα μειοψηφίας που αναλογούν στο EBITDA και τη επίπτωση του φόρου εισοδήματος η συνολική επίπτωση στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανήλθε στο ποσό των 7,9 εκατ. ευρώ περίπου.

Πέραν των ως άνω μέτρων που έχουν ληφθεί, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταμειακή της επάρκεια τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν την κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των δανείων του Ομίλου θα συνεχίσουν να ικανοποιούνται.

Σημειώνεται, ότι η Lamda Development προέβη την 24η Ιουλίου 2020 σε αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού της δανείου ποσού ύψους 81,1 εκατ. ευρώ και του συνόλου των αναλογούντων τόκων, καθόσον η υποχρέωση αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου ύψους 320 εκατ. ευρώ, με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο.