8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Κλουκίνας – Λάππας: Συνεχίζει ανοδικά με επάρκεια αποθεμάτων και αυξητική τάση

Κλουκίνας – Λάππας: Συνεχίζει ανοδικά με επάρκεια αποθεμάτων και αυξητική τάση

Αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών σε εταιρικό και ομιλικό επίπεδο σημείωσε η Κλουκίνας- Λάππας ΑΕ στο εννεάμηνο, με την μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται στα EBIT κατά 178,78%.και 210,48% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί την αυξητική τάση των πωλήσεων καθώς τον μήνα Οκτώβριο καταγράφηκε αύξηση κατά 12,00%, ενώ διαθέτει επάρκεια αποθεμάτων και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στη διαδικασία ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα το Νοέμβριο, είχαν μικρή επίδραση στις πωλήσεις και η αυξητική τάση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 διατηρήθηκε.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 20.108 χιλ. έναντι € 16.902 χιλ. αυξημένος κατά 18,97% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 και τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 9.973 χιλ. έναντι € 8.493 χιλ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,43%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε € 4.638 χιλ. έναντι € 3.329 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 αυξημένα κατά 39,34%, ενώ θεαματική αύξηση κατά 210,48%, σημείωσαν τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) που ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο σε € 2.209 χιλ. έναντι € 712 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 .Τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδος € 1.451 χιλ. έναντι ζημιών € 264 χιλ. του εννεάμηνο του 2020.

Σε εταιρικό επίπεδο ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 18.340 χιλ. έναντι € 15.636 χιλ. αυξημένος κατά 17,29% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 8.567 χιλ. έναντι € 7.508 χιλ. αυξημένα κατά14,11% και τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 50,03% ανερχόμενα σε € 4.034 χιλ. έναντι € 2.689 χιλ.στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε εταιρικό επίπεδο σε € 2.299 χιλ. έναντι € 824 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 178,78%, και τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη € 1.607 χιλ. έναντι κερδών € 52 χιλ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.083 χιλ. την 30.09.2021, έναντι € 12.572 χιλ. την 31.12.2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,89%, ενώ η εταιρεία διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα της στα € 1.878 χιλ. την 30.09.2021 και ίδια κεφάλαια €51.749 χιλ. έναντι € 45.779 χιλ. την 31.12.2020.

Όσον αφορά στην γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις του εμπορικού τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε € 17.073 χιλ. από € 14.869 χιλ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 14,82%.

Στις χώρες των Βαλκανίων οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.388 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.582 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,00%.