Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 19:36

-A +A

Καθαρά κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο 2018 η Grivalia Properties

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 19:36
Καθαρά κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο 2018 η Grivalia Properties
-A +A

Στα 10,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ελαφρά αυξημένα σε λειτουργικό επίπεδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων και του μεριδίου των αποτελεσμάτων των κοινοπραξιών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εάν στα καθαρά κέρδη ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, παρουσιάζεται μείωση 12%.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

  • Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ (αύξηση 10%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017.
  • Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,34 εκατ. ευρώ έναντι 0,19 εκατ. ευρώ (αύξηση 79%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.
  • Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 38%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στη σταδιακή εκατταμίευση: α) των ομολογιακών δανείων που εκατδόθηκαν το 2017 συνολικού ποσού 60 εκατ. ευρώ και εκατταμιεύθηκαν το Μάρτιο και το Νοέμβριο 2017 και β) του δανείου που χορηγήθηκε από το International Finance Corporation συνολικού ποσού 50 εκατατ. ω και εκατταμιεύθηκε το Μάρτιο 2017 και το Μάρτιο 2018. 
  • Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ  έναντι 1,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 14%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
  • Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2017 στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,8
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 15%
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 16%
  • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10,1 εκατ. ευρώ 
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: 13,5 εκατ. ευρώ 

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2018 ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ω την 31η Δεκατεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 154 εκατ. ευρώ  από 138 εκατ. ευρώ την 31η Δεκατεμβρίου 2017.

Την 31η Μαρτίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα ευρώ880εκατ. ή ευρώ8,69 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,05 ευρώ  ανά μετοχή.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα