7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Η Τεχνική Ολυμπιακή μπαίνει στη ναυτιλία - Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου

Η Τεχνική Ολυμπιακή μπαίνει στη ναυτιλία - Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου

Στην αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας και στην είσοδό της στην αγορά της εμπορικής ναυτιλίας εστιάζει η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής για το 2021. Στο πλαίσιο αυτό συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου με θέματα:

-Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.

-Έγκριση ίδρυσης/απόκτησης εταιρειών προς υλοποίηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου κατά τα οριζόμενα στο θέμα 1, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης εταιρειών με πλειοψηφική συμμετοχή προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

-Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του ΔΣ και ιδίως αυτών που αφορούν στην (άμεση ή έμμεση) συμμετοχή της Τ.Ο. SHIPPING LTD στην ίδρυση εταιρειών προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

-Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν. 4548/2018.

Πρόσφατα, όπως έχει γράψει το iberal markets η Τεχνική Ολυμπιακή απέκτησε containership και η αγορά αναμένει επόμενες κινήσεις στον νέο κλάδο δραστηριότητας.