Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα για την ενεργειακή απόδοση

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα για την ενεργειακή απόδοση

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Στο Ευρωδικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν, με την απειλή υπέρογκου προστίμου, γιατί φαίνεται να έχει καθυστερήσει την υιοθέτηση μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, που θεωρείται ένας από τους τρεις κορυφαίους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία προς το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για τις διατάξεις που οφείλει να εφαρμόσει η χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων, που αφορούν στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης, για την κάλυψη του στόχου του 20% ως το 2020.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και πέραν από το 2020. Η συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζει, ακόμη, κανόνες που αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς, που κατατείνουν στην παρεμπόδιση της απόδοσης στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας και προβλέπει την καθιέρωση ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020.

Τι ζητάει από το Δικαστήριο

Για τους λόγους αυτούς και επειδή η Κομισιόν δεν διαθέτει άλλα πληροφοριακά στοιχεία, που θα της επέτρεπαν να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει φροντίσει να προωθήσει όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης, κατέληξε στην υπόθεση ότι η χώρα μας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ως τώρα και την παραπέμπει στο Ευρωδικαστήριο.

Πρόκειται για την υπόθεση C-540/15, βάση της οποίας η Κομισιόν ζητά από το Δικαστήριο:

- Να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραλείποντας να θεσπίσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθεί με την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ ή, εν πάση περιπτώσει, παραλείποντας να κοινοποιήσει τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 28, παράγραφος 1, της εν λόγω Οδηγίας.

- Να επιβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, την καταβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 29.145,6 ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δικαστηρίου.