Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, 17:57

-A +A

Η Folli Follie ενημερώνει για τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, 17:57
Η Folli Follie ενημερώνει για τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου
-A +A

Σε επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσης για τις αποφάσεις που έλαβε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την περασμένη Τετάρτη προέβη την Παρασκευή το απόγευμα η Folli Follie, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ως γνωστόν, το δικαστήριο έδωσε δύο ακόμη μήνες περιθώριο προστασίας από τους πιστωτές στην εταιρεία Folli Follie, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την ανεύρεση επενδυτών και άλλων λύσεων, όμως ήρε την προστασία για τα φυσικά πρόσωπα, ήτοι την οικογένεια Κουτσολιούτσου, τα οποία η προηγούμενη απόφαση του Ιουλίου κάλυπτε.

Η Folli Follie επιβεβαιώνει πως το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Παράλληλα, η Folli Follie επαναλαμβάνει πως έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην εταιρεία και στην Ernst & Young οι εκθέσεις της Alvarez & Marsal. Η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία.

Επίσης, σημειώνει πως με την παράδοση των εκθέσεων στην Ernst & Young και επί τη βάσει αυτών, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της Ernst & Young για την ολοκλήρωση του έργου της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Folli Follie έχει ως εξής:

Προσωρινή Διαταγή Εταιρείας κατά το δικαστήριο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018

Η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της, με ημερομηνία 14.8.2018 και αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί), η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ανακοινώνει ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 ελήφθη επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω προσωρινής διαταγής, με βάση την οποία:

Το Δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει το αίτημα παράτασης της ισχύος της προσωρινής διαταγής, την οποία είχε λάβει η Εταιρεία από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018, έως την έκδοση απόφασης επί της ένδικης αιτήσεως.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά:

(α) τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εταιρείας,

(β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος της ως Εταιρείας,

(γ) την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και της σύστασης ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και την εκποίηση ακινήτων αυτής,

(δ) τη διενέργεια αντιλογισμού, συμψηφισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, καθώς και την επιβολή μέτρων χρηματικής δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής επί των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών της Εταιρείας για τις απαιτήσεις που υφίστανται σε βάρος της ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της Εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Τέλος, αναφορικά με αντίστοιχες αιτήσεις που υπέβαλαν (α) η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Συμμετοχών ΑΕ» και (β) η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, συνεγγυήτρια της Εταιρείας, οι οποίες αμφότερες υποβλήθηκαν κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί) και συζητήθηκαν, ομοίως, κατά το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, μαζί με την αίτηση της Εταιρείας, το Δικαστήριο δεν εξέδωσε, έως την έκδοση των αποφάσεων επί των εν λόγω ένδικων αιτήσεων, αντίστοιχη προσωρινή διαταγή.

Παράδοση των πορισμάτων της Ernst & Young και της Alvarez & Marsal

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρείας, με ημερομηνία 7.9.2018, οι εκθέσεις της Alvarez & Marsal αναμένεται να παραδοθούν στην Εταιρεία και στην Ernst & Young έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Με την παράδοση των εκθέσεων στην Ernst & Young και επί τη βάσει αυτών, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της Ernst & Young για την ολοκλήρωση του έργου της. Η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα