ΓΔ: 899,42 4,72 (0,53 %)

Τζίρος: 88,14 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2021η
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

ΓΔ: 899,42 4,72 (0,53 %)

Τζίρος: 88,14 εκατ. €   RT

Για σημαντική υπερκάλυψη οδεύει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Για σημαντική υπερκάλυψη οδεύει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Κύκλο επαφών με θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου ξεκινάει από σήμερα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.   Τα μηνύματα που έχουν ήδη μεταφέρει οι δύο σύμβουλοι της Τράπεζας, η Goldman Sachs και η UBS είναι αρκετά ενθαρρυντικά καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους κάνουν λόγο για υπερκάλυψη της αύξησης τουλάχιστον κατά 3 φορές. 

Με τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών θα πρέπει να διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο των 1,15 ευρώ. Συνακόλουθα, από τη διάθεση τη διάθεση 1,2 δισ. νέων μετοχών η Τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφαλαία της κατά περίπου 1,38 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, ως δικαιολογημένος και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και του Σχεδίου Μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς καταρχάς θα επιτρέψει στην Εταιρεία να ενεργήσει γρήγορα για την εφαρμογή του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επιταχύνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες για την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.∙

Ταυτοχρόνως θα  επιτρέψει στην Εταιρεία να συγκεντρώσει σημαντικό όγκο χρηματοοικονομικών πόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας ουσιαστικά τους κινδύνους υλοποίησης μέσω της χαμηλότερης έκθεσης της συναλλαγής σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συνεπεία της πανδημίας COVID-19∙.

Με την ακολουθούμενη διαδικασία διευκολύνεται ο καθαρισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών βάσει διαδικασιών και πρακτικών που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται διεθνώς και εγχώρια, όπως η διαδικασία βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση με διαφανή, γρήγορο και ανταγωνιστικό τρόπο, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, εκτιμάται ότι  θα μετριάσει την επίδραση στις συναλλαγές των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την περίοδο της Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση παροχής δικαιωμάτων προτίμησης ∙ και  θα διευκολύνει τη διεύρυνση της ιδιωτικής βάσης των μετόχων της Εταιρείας και την επακόλουθη βελτίωση διασποράς και εμπορευσιμότητας της.

Προνομιακή κατανομή

Ωστόσο, ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η προνομιακή κατανομή δεν θα ισχύει στη Διεθνή Προσφορά. Σχετικές λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο.

Στο 27% με 33% η συμμετοχή του ΤΧΣ

Όσον αφορά στη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας,  σε επιστολή του , το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27%, κατ’ ελάχιστον, και 33% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.