ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1991η
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

ΕΥΔΑΠ: Με ταμειακά διαθέσιμα 462 εκατ. ευρώ εκσυγχρονίζεται και θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη

ΕΥΔΑΠ: Με ταμειακά διαθέσιμα 462 εκατ. ευρώ εκσυγχρονίζεται και θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη

Την επόμενη ημέρα για την ΕΥΔΑΠ περιέγραψε ο CEO της εισηγμένης Χάρης Σαχίνης κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της. Η εταιρεία επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια του 2020, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού που εκτείνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών της χώρας.

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, η εταιρεία κατέγραψε ισχυρό κύκλο εργασιών το 2020, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ.ευρώ από 323,7 εκατ.ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα από 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 1,9%.

Η εισηγμένη διαθέτει δυνατή ταμειακή θέση με 462 εκατ.ευρώ  ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα, ενώ χωρίς τις προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων λόγω πανδημίας και για το αδιύλιστο νερό στην περίοδο 2013-2020, ο δείκτης Adjusted EBITDA θα είχε διαμορφωθεί στα 111,8 εκατ. ευρώ από τα 110,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη εις νέουν ή/και επιστροφή κεφαλαίου από την έκδοση μετόχων υπέρ το άρτιο, συνολικού ύψους 50 εκατ.ευρώ. 

Οι λογαριασμοί με το παρελθόν … «κλείνουν»

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, όπου η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης υδάτος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040. Η πρόταση της συμφωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στο μέλλον.

Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέουν κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και ρυθμίζονται και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά στη διασφάλιση της τιμής αδιάλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 25% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020. Η πρόταση, όπως τονίστηκε, είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, από την ίδια την εταιρεία έως τους καταναλωτές και τους επενδυτές.

Οι βάσεις ανάπτυξης που τέθηκαν

Οι βάσεις για την αναπτυξιακή πορεία που θα ακολουθήσει η εισηγμένη τέθηκαν πέρυσι. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ωρίμανση των παραπάνω διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, η Α’ Φάση Έργων Μετασχηματισμού, νέα οργανωτική δομή, νέο καταστατικό λειτουργίας για την ανάληψη νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και ένα νέο και ευέλικτο κανονισμός προμηθειών. 

Το οργανωμένο αναπτυξιακό πλάνο εικοσαετίας

Η διοίκηση του Χάρη Σαχίνη σχεδιάζει το αύριο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το επενδυτικό πλάνο αφορά σε 1,1 δις ευρώ και έχει τους εξής στρατηγικούς άξονες. Την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η αναβάθμιση υποδομών και μείωση της πολυπλοκότητας οργάνωσης. Αυτή θα επιτευχθεί με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης για τη δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία.

Στον πυρήνα του αναπτυξιακού της σχεδίου η ΕΥΔΑΠ έχει θέσει την επιτάχυνση των επενδύσεων και του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδιασμού, σε αρμονία με το ρυθμιστικό πλαίσιο.Ειδικότερα οι επενδύσεις ύψους 1,1 δις. ευρώ αφορούν:

- Έργα Μετασχηματισμού ύψους 175 εκατ. ευρώ

- Έργα αποχέτευσης και ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική, ύψους 700 εκατ.ευρώ

Αντικατάσταση Δικτύων Νερού για μείωση διαρροών, ύψους 200 εκατ.ευρώ

Σημειώνεται πως τα παραπάνω έργα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ωστόσο στο δρόμο προς την ανάκαμψη της εισηγμένης υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις. Αυτές αφορούν τις τάσεις αποεπένδυσης τα τελευταία έτη (22% μείωση ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης από το 2012), η οποία υπό μοντέλο ΡΠΒ θα έχει επίπτωση στο Επιτροπέμενο έσοδο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Επίσης, η χαμηλή απορρόφηση επενδύσεων είναι ένας ακόμη επιχειρηματικός κίνδυνος. Η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα ( 37% του συνόλου αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων). Τέλος, παρατηρούνται ελλείψεις στη δυνατότητα παρακολούθησης αποκλίσεων των έργων, καθώς και στη δυνατότητα συντονισμού της για την αποτελεσματικότατη και έγκαιρη υλοποίησής τους. Ο μέσος χρόνος έναρξης των έργων, σημειώνεται πως είναι 2+ έτη.

Τι  δρομολογείται την επόμενη πενταετία

Η διοίκηση της εταιρείας δρομολογεί σημαντικά έργα μετασχηματισμού με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 175 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Αυτό αφορά στον εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολουθήσης δικτύων, στην ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στον ανασχεδιασμό του λειτουργικού κόστους. 

Επίσης, επιχειρείται και η ψηφιοποίηση δεδομένων και μετασχηματισμός ERP συστημάτων/διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση απόδοσης και λήψεων αποφάσεων, ενώ η καταναλωτική εμπειρία αναμένεται να αναβαθμιστεί. Τελικός στόχος της εταιρείας είναι να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξης μιας νέας εταιρικής κουλτούρας που θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζομένους, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Σχεδιάζονται ακόμα και νέα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική για την εξυπηρέτηση 400 χιλ. κατοίκων με την κατασκευή 1.300 χλμ δικτύων αποχέτευσης. Τα έργα αυτά ήδη βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης καθώς εντός του τρέχοντος έτους προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης για τους Δήμους Ν. Μάκρης-Μαραθώνα, εντός διμήνου αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Παλλήνη και αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται τα δίκτυα αποχέτευσης σε Ραφήνα και Πικέρμι. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό της Ψυτάλλειας ο κ. Σαχίνης σημείωσε πως βρισκόμαστε στην αρχή του τέλος της διαδικασίας υλοποίησης.

Διαβάστε ακόμα: 

ΕΥΔΑΠ: Ενισχυμένο μέρισμα το 2020 - Προς λύση οι οικονομικές εκκρεμότητες ετών