ΕΤΕ: Στα €41 εκατ. τα προ φόρων κέρδη το α' εξάμηνο

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, 17:39
-A +A
ΕΤΕ: Στα €41 εκατ. τα προ φόρων κέρδη το α' εξάμηνο

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 41 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι ζημιών 59 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε στο β’ τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 0,3 δισ. ευρώ αφορούν στον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους και 0,2 δισ. ευρώ σε διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Η τριμηνιαία μεταβολή ενσωματώνει επίσης την πώληση στις αρχές Ιουλίου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων Λιανικής και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ περίπου. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενίσχυσε το δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.

Μετά την εν λόγω πώληση, η μείωση των NPEs υπερβαίνει το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το β'  τρίμηνο του 2018 κατά 1,3 δισ. ευρώ, με την Τράπεζα να επιτυγχάνει ήδη τον στόχο του ΕΕΜ για το οικονομικό έτος 2018.

Παράλληλα, οι καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 41,2 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας κυρίως τις θετικές εξελίξεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. 

Ο Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος ΕΤΕ, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018 της ΕΤΕ καταδεικνύουν τη συνεχή βελτίωση του Ισολογισμού και σηματοδοτούν την αντιστροφή των τάσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Πράγματι, μετά την επιστροφή της Τράπεζας σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κατά το A' τρίμηνο, η οργανική κερδοφορία συνεχίζει να ισχυροποιείται στο Β' τρίμηνο του 2018. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε €2,0 δισ. περίπου. Η εν λόγω συναλλαγή ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β. Επιπρόσθετα, η ΕΤΕ σημείωσε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το Β΄ τρίμηνο κατά περίπου €1,3 δισ. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα επιτυγχάνει ήδη το στόχο του ΕΕΜ για το 2018, στοχεύοντας στη διατήρηση του σημαντικού αυτού αποθέματος κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου.

Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ διατηρεί ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας μετά την πλήρη αποδέσμευσή μας από τον ELA το Νοέμβριο του 2017. Η απόφαση της ΕΚΤ για άρση της κατ' εξαίρεση αποδοχής ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης έχει μηδενική επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησής μας. Σημειώνουμε ότι, η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs), με το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας της Τράπεζας να ανέρχεται σε 117% τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τις επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ. από €25 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Τα κέρδη προ προβλέψεων θεωρούμε ότι άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το Β' τρίμηνο, με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας μας στο βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι το κόστος πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς και η περαιτέρω περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων». 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου. 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα