Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, 17:35

-A +A

ΕΤΕ: Κέρδη μετά φόρων 484 εκατ. ευρώ το 2019

Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, 17:35
ΕΤΕ: Κέρδη μετά φόρων 484 εκατ. ευρώ το 2019
-A +A

ΤΣτα €478 εκατ ανήλθαν το 2019 κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες από €51 εκατ. το 2018, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€96 εκατ.), του κόστους αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.), καθώς και της διακοπής μισθώσεων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (€27 εκατ.) για το 2019 (κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού ύψους €66 εκατ. και κόστη αναδιάρθρωσης €12 εκατ. για το 2018).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €465 εκατ. το 2019 από €75 εκατ. το 2018, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6,8% σε ετήσια βάση, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, την περιστολή του λειτουργικού κόστους, παρά την αρνητική επίπτωση από τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16, καθώς και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα εν μέσω της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Μετά το εξαιρετικά χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης από το προσδοκώμενο αύξησης των τιμών κατοικιών, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις επανήλθαν στα μέσα επίπεδα του Α΄ και Β’ τριμήνου 2019 και διαμορφώθηκαν σε €107 εκατ. το Δ’ τρίμηνο 2019.

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,0% σε τριμηνιαία βάση σε €43,6 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2019, αντανακλώντας τις θετικές οικονομικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €42,2 δισ., αντικατοπτρίζοντας εισροές καταθέσεων ύψους €0,8 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω ευνοϊκής εποχικότητας. Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, σε €1,4 δισ. Σε επίπεδο έτους, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σχέση με το 2018, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ιδιωτών ύψους €2,3 δισ. στην Ελλάδα, απορροφώντας εκροές κρατικών καταθέσεων ύψους €1,8 δισ.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66% στην Ελλάδα και σε 67% σε επίπεδο Ομίλου το Δ’ τρίμηνο 2019.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα