Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή στην ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή στην ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

Σε επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή θα προχωρήσει από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 η εταιρεία ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, όπως αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή κεφαλαίου θα γίνει μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και παράλληλα μέσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,46 σε ευρώ 0,21. Έτσι, το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή, θα διανεμηθεί στους μετόχους με μετρητά.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 694.575 διαιρούμενο σε 3.307.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,21 η κάθε μία. Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε με την υπ' αριθ  108417/14-10-2020  απόφαση του την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίαση της 23/10/2020 ( Αρ.Πρωτ.3140 26-10-2020 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας από τις 30 Νοεμβρίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της ΕΛΒΕ Ενδυμάτων στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι όσοι μέτοχοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 1-12-2020 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 7-12-2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.