Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση squeeze-out «Ανδρομέδας» - «Καράτζη» και πρόστιμα

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση squeeze-out «Ανδρομέδας» - «Καράτζη» και πρόστιμα

Τη συγκατάθεσή της για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς squeeze-out των εταιρειών Σελόντα και Καράτζη έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο δ.σ. της Τετάρτης, ενώ αποφάσισε και την επιβολή προστίμων 45.000 ευρώ σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Πιο αναλυτικά, η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Andromeda Seafood Sociedad Limitada για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Παράλληλα, ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «Άντκαρ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Επίσης, η Ε.Κ. αποφάσισε τα εξής πρόστιμα:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 17.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ως διάδοχο της Αγροτικής Τράπεζας για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1β) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου 8.000 στην Τράπεζα Πειρεαιώς για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του δ.σ. της εποπτικής αρχής και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 στην εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 (παρ. 3) του ν.3340/2005, ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου υπόχρεων προσώπων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Folli Follie Group για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 45 (παρ. 1) του ν. 4443/2016, λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 4.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 20 (παρ. 1) και της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον κ. Simon Menahem για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π..

Τέλος, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία Crystal Almond Holdings Limited για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Forthnet S.A..