Έως την Παρασκευή η δημόσια προσφορά της B&F

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 17:40
-A +A
Έως την Παρασκευή η δημόσια προσφορά της B&F

 

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 25 εκατ. ευρώ, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα πραγματοποιεί η B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υπό έκδοση ομολογίες είναι κοινές, ανώνυμες και άυλες και θα είναι διαπραγματεύσιμες στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προβλέπεται η έκδοση έως 25.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστης και συνολικού ποσού έως € 25 εκατομμύρια.

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: Τετάρτη 20.6.2018
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: Παρασκευή 22.6.2018
Ανακοίνωση έκβασης Δημόσιας Προσφοράς: Δευτέρα 25.6.2018

Η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου. Το επιτόκιο των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί από την Εκδότρια και είναι σταθερό 4,95% ετησίως. Η διαδικασία της προσφοράς θα διενεργηθεί µέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χ.Α., στην οποία συμμετέχουν Ιδιώτες και Ειδικοί Επενδυτές. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον € 12 εκατ., η έκδοση θα ματαιωθεί. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για 1 τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ονομαστικής αξίας € 1.000 ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο τns Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 25.000 Ομολογίες. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει κατά τη διάρκεια τns Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης - Κάλυψης για τις Ομολογίες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών.

Αναλυτική ανακοίνωση για τη Δημόσια Προσφορά έχει δημοσιευθεί στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών τns «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. - Χρηµατιστήριο Αθηνών» στις 14 Ιουνίου 2018 ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουνίου 2018 και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική µορφή από τις 15 Ιουνίου 2018 στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. - Χρηµατιστήριο Αθηνών», της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της B&F ΑΒΕΕ, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δηµόσιας Προσφοράς ήτοι, της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», της «Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος» και της «Euroxx Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η οποία είναι και «Σύμβουλος Έκδοσης») και των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και της «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».

Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευθούν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Β&F ABEE Ενδυμάτων, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση επικοινωνίας της Β&F ABEE Ενδυμάτων, 10ο ΧΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, τηλ. 210 2509000.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα