Ενέκρινε το ΔΣ της Ελλάκτωρ τη συγχώνευση με την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, 18:39
-A +A
Ενέκρινε το ΔΣ της Ελλάκτωρ τη συγχώνευση με την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος.

Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος.

Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,27 νέες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ της Ελλάκτωρ για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Ελλάκτωρ θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών μετοχών της εταιρείας που ήδη κατέχουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έκαστη των δύο εταιρειών που θα συγχωνευτούν ανέθεσε την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και έχει λάβει γνώμη επί του εύλογου, δικαίου και λογικού της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής. Η μεν Ελλάκτωρ από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E., η δε ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την Alpha Bank.

Τα ανωτέρω και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα