7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Ελλάκτωρ: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Ελλάκτωρ: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Στις 13 Αυγούστου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων οι οποίες θα διατεθούν με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε δύο παλαιές και με τιμή διάθεσης τα 0,90 ευρώ. Στις 21 Ιουλίου θα ξεκινήσει η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής και θα λήξει στις 6 Αυγούστου. Στόχος είναι να διαπραγματεύονται οι νέες μετοχές στο Χ.Α. από τις 11 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το σενάριο που περιέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ, η Greenhill Investments Ltd δεν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της το ποσοστό ελέγχου θα διαμορφωθεί στο 20,32%, η ολλανδικών συμφερόντων Atlas θα διαθέτει από το 9,8% το 7,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό των λοιπών μετόχων κάτω του 5% θα διαμορφωθεί σε 29,6% από 37,28%. Αντίστοιχα το ποσοστό της Reggeborgh, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό δελτίο θα διαμορφωθεί στο 42,3% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται ακόμη σειρά εκκρεμοδικιών ανάμεσα στην Ελλάκτωρ και σε μέλη της πρώην διοίκησής της, επιστολή καταγγελίας της Greenhill Investments Limited, με την οποία ζητά τη μη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. της ενώ επισημαίνει πως η Ελλάκτωρ εμφανίζεται να διατηρεί απαιτήσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ύψους 509,2 εκατ. ευρώ.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ

Σύμφωνα με το eνημερωτικό, ποσό 1,6 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε εκτιμώμενα έξοδα, με αποτέλεσμα να απομένουν 118,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά 98,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη συμμετοχή της Ελλάκτωρ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, Άκτωρ, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

Από τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Άκτωρ (μέσω της δικής της ΑΜΚ), 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ίσης αξίας (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι από τα κεφάλαια των 50 εκατ. ευρώ μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την Άκτωρ τα 31,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών αντιστοιχούν 10,4 εκατ. σε διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι 5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία) και 21,4 εκατ. σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Έτσι, υπολείπεται ποσό 48,6 εκατ. ευρώ, το οποίο σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής. Κατά 34 εκατ. ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της Άκτωρ και των θυγατρικών της (Biosar Australia PTY LTD, Biosar Energy (UK) LTD και Biosar Brazil  – Energia Renovavel LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. Αυστραλία, 5 εκατ. Αγγλία και 8 εκατ. Βραζιλία), και κατά 32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Άκτωρ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Από τα προς άντληση κεφάλαια, με 20,3 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός 12-18 μηνών. Σε αυτές ανήκουν η χρηματοδότηση των μελετών, αδειών και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια (μέσω ΑΜΚ  στις εν λόγω εταιρείες ειδικού σκοπού).

Όπως και η συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω ΑΜΚ με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα.