ΕΛΒΑΛ: Κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ το σχέδιο για τη διασυνοριακή συγχώνευση

Καταχωρήθηκε, σήμερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου  Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού το από 7-12-2015 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως των συγχωνευόμενων εταιριών ΕΛΒΑΛ Συμμετοχών, ΔΙΑΤΟΥΡ, ALCOMET, EUFINA από τη βελγική εταιρεία Viohalco μαζί με την από 18-12-2015 τροποποίησή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛ.

Σύμφωνα με το σχέδιο ισχύουν τα εξής:

- Όσον αφορά στην  ΕΛΒΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 1,29243192046551: 1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να ανταλλάξουν 1,29243192046551 μετοχές της, με μία (1) νέα μετοχή της Viohalco.

- Όσον αφορά στη ΔΙΑΤΟΥΡ, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,581797828936709:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της ΔΙΑΤΟΥΡ να ανταλλάξουν 0,581797828936709 μετοχές της, με μία (1) νέα μετοχή της Viohalco.

- Όσον αφορά στην ALCOMET, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,152485513876182:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της ALCOMET να ανταλλάξουν 0,152485513876182 μετοχές της, με μία (1) νέα μετοχή της Viohalco και

- Όσον αφορά στην EUFINA, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορί-ζεται σε 0,0161861516792586:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της EUFINA να ανταλλάξουν 0,0161861516792586 μετοχές της, με μία (1) νέα μετοχή της Viohalco.

Σημειώνεται επίσης, ότι οι μέτοχοι της Viohalco θα διατηρήσουν τον ίδιο  αριθμό μετοχών.

Τα  ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2016, και την  πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.