7ος χρόνος, ημέρα 2188η
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Εκτός ταμπλό οδεύει το Ιασώ – Η OCM Luxembourg συγκέντρωσε το 93,97% των μετοχών

Εκτός ταμπλό οδεύει το Ιασώ – Η OCM Luxembourg συγκέντρωσε το 93,97% των μετοχών

Άλλη μια εισηγμένη εταιρεία «χάνει» το χρηματιστήριο της Αθήνας καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε OCM Luxembourg για την εξαγορά των μετοχών που δεν κατείχε στην εταιρεία Ιασώ κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά το 93,97% των μετοχών και προτίθεται να προχωρήσει σε Squeeze out και διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε την 30.06.2021 και έληξε την 28.07.2021. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 81 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 1.135.944 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,93% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η OCM Luxembourg απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 7.117.530 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 114.796.096 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,97% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο προτείνων και τα πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: α. Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.