7ος χρόνος, ημέρα 2158η
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Εκρηκτική άνοδος μεγεθών με κέρδη 103,5 εκατ. ευρώ από τη Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο

Εκρηκτική άνοδος μεγεθών με κέρδη 103,5 εκατ. ευρώ από τη Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο

Εντελώς διαφορετική η εικόνα των αποτελεσμάτων για τη Motor Oil στο πρώτο 6μηνο του 2021, με τον όμιλο να επιστρέφει από ζημιές 121,841 εκατ. ευρώ σε καθαρά κέρδη 103,514 εκατ. ευρώ (+225,355 εκατ), αυξάνοντας παράλληλα τις πωλήσεις της κατά 60,12% στα 2,836 δισ. ευρώ από 1,771 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ομίλου:

-Η αύξηση ή η μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου είναι κυρίως συνάρτηση των κάτωθι παραμέτρων: α) του όγκου πωλήσεων προϊόντων β) των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και γ) της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α. Η βιομηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο της μητρικής ενώ η εμπορική δραστηριότητα αφορά αγορές εμπορευμάτων – προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά και τη μεταπώληση σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και να εκμεταλλεύεται τις εκάστοτε ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά πετρελαίου, καθώς και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, καλύπτοντας την ζήτηση στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό με εισαγωγές εμπορευμάτων. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικό τομέα (Εσωτερικό – Εξωτερικό) και δραστηριότητα (Βιομηχανική – Εμπορία) του Ομίλου και κατά κατηγορία πωλήσεων (Μετρικοί Τόνοι – Ευρώ) έχει ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 1.322.872 ευρώ σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,69%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 13,26% (από ΜΤ 6.368.481 σε ΜΤ 7.213.211) σε συνδυασμό με τον αυξημένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 63% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Μέρος της αύξησης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) κατά 9,37% (μέση ισοτιμία Α ’εξαμήνου 2021: 1€ = 1,2053 USD έναντι 1€ = 1,1020 USD το Α’ εξάμηνο 2020). Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Mild Hydrocracker) του Διυλιστηρίου της μητρικής που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Το Α΄ εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες τις NRG Α.Ε και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2021 σε 80,41% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 73,66% την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 81,94% το Α’ εξάμηνο 2021 έναντι 80,77% το Α’ εξάμηνο 2020).

Καθαρά Κέρδη

Σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2021 σε Ευρώ 152.617 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 190.364 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020 και τα κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 121.117 χιλ. έναντι ζημιών Ευρώ 150.580 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2020.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι δραστηριότητες των εταιρειών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”). Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2021 η τιμή του Brent κινήθηκε σταθερά ανοδικά σχεδόν στο σύνολο της περιόδου (31.12.2020: 50,49 USD/bbl, 30.06.2021: 76,19 USD/bbl) και η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 65 USD/bbl (μέγιστη: 76,44 USD/bbl – ελάχιστη: 50,34 USD/bbl).

Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020 η μέση τιμή του Brent είχε διαμορφωθεί στα 40 USD/bbl και ταυτόχρονα είχε παρατηρηθεί ιδιαιτέρως έντονη μεταβλητότητα στην τιμή του ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης προϊόντων πετρελαίου λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (lockdown) για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης κατά το Α’ εξάμηνο 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά έναντι των αδύναμων και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και αρνητικών περιθωρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2021, και μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος, παρατηρείται σταθεροποίηση της τιμής του Brent στην περιοχή των 70 USD/bbl και, βραχυχρόνια τουλάχιστον, δεν αναμένεται αξιοσημείωτη μεταβλητότητα αυτής λόγω της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς αργού διεθνώς και υπό την προϋπόθεση μη επιβολής από τις κυβερνήσεις εκ νέου περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης προϊόντων πετρελαίου σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

Σε επίπεδο Ομίλου αναμένεται αυξημένη συνεισφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) από τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της λιανικής (CORAL, AVIN) καθώς η άρση των περιορισμών των μετακινήσεων και οι ικανοποιητικές τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας θα έχουν θετική επίδραση στις πωλήσεις τους. Παράλληλα, υλοποιείται η στρατηγική επέκτασης του κλάδου λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων σε νέες γεωγραφικές αγορές των γειτονικών με την χώρα μας Βαλκανικών χωρών μέσω της CORAL η οποία στις αρχές της χρήσης εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό εταιρείας που διαθέτει δίκτυο 26 πρατηρίων στην Κροατία. Ομοίως θετική συνεισφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται από τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Α.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι η Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE) διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 280 MW ενώ υπό κατασκευή ευρίσκονται τρία (3) αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 84 MW

Επενδύσεις

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε Ευρώ 123,6 εκατ. από την οποία Ευρώ 122,4 εκατ. διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:

α) Ποσό Ευρώ 89,3 εκατ. αφορά στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Α΄ τρίμηνο 2022.

β) Ποσό Ευρώ 6,8 εκατ. αφορά έργα αναβάθμισης του λιμένος του Διυλιστηρίου, τη βελτίωση του ρυθμού φόρτωσης των πλοίων και το νέο αγκυροβόλιο.

γ) Ποσό Ευρώ 4 εκατ. αφορά στο έργο της σύνδεσης του Διυλιστηρίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

δ) Ποσό Ευρώ 1,9 εκατ. αφορά έργα κατασκευής νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου.

ε) Ποσό Ευρώ 5,9 εκατ. αφορά έργα βελτιστοποίησης της λειτουργίας και αναβάθμισης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (Battery Energy Storage System), που δίνουν τη δυνατότητα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Διυλιστηρίου, εξασφαλίζοντας περισσότερη ενεργειακή αυτονομία.

στ) Ποσό Ευρώ 14,5 εκατ. αφορά συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου. Το εν λόγω ποσό κρίνεται αντιπροσωπευτικό με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μεγέθους του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2021 αναμένεται να διαμορφωθεί σε Ευρώ 260 εκατ

Διαβάστε εδώ την οικονομική έκθεση της 30ης Ιουνίου 2021