7ος χρόνος, ημέρα 2102η
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και Fitco

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και Fitco

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και FITCO ΑΕ.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία: «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και β) «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FITCO Α.Ε.», η οποία, επίσης, εδρεύει στο δήμο Αθηναίων με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, καθώς και βάσει των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών, του από 19.05.2021 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευόμενων εταιρειών και της υπ' αριθμ. 7163/29.06.2021 συμβολαιογραφικής πράξης.

Η απόφαση θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.