ΕΒΕΠ: Τα 7 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για το Brexit

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 14:05
-A +A
ΕΒΕΠ: Τα 7 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για το Brexit

Οδηγό για τις ελληνικές εταιρείες ενόψει Brexit εξέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), καλώντας σε γρήγορη και σε σωστή προετοιμασία.

«Από τις 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί τρίτη χώρα. Είναι πλέον επείγον να αρχίσουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ να προετοιμάζονται για την αποχώρηση του ΗΒ, εάν δεν το έχουν πράξει ακόμη», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το ΕΒΕΠ.

Αναλυτικά, τα 7 σημεία: 

1. Πρέπει να προετοιμαστείτε για τις 30 Μαρτίου 2019

Σε περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, τα περισσότερα έννομα αποτελέσματα του Brexit θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή, ύστερα από μεταβατική περίοδο 21 μηνών, με τους σχετικούς όρους να καθορίζονται στο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης.

Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ και να εφαρμόζεται σ' αυτό στις 30 Μαρτίου 2019. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τους όρους της συμφωνίας αποχώρησης είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Η μελλοντική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί και η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση ολοκληρωθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η σχέση αυτή δεν θα είναι όπως αυτή ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές.

2. Ευθύνες στην αλυσίδα εφοδιασμού 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ευθύνες, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού (π.χ. κατασκευαστής, εισαγωγέας, έμπορος χονδρικής πώλησης κ.λπ.). Για παράδειγμα, μετά το Brexit, αν επιχειρήσεις της ΕΕ-27 που αγοράζουν εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούνται εισαγωγείς για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα, θα υπάγονται σε ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεώσεων στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ. Αν παραλαμβάνετε προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να αξιολογήσετε τώρα τις ευθύνες σας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.

3. Πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις 

Εάν η δραστηριότητά σας βασίζεται σε πιστοποιητικά, άδειες ή εγκρίσεις που εκδίδονται από τις αρχές του ΗΒ ή από οργανισμούς με έδρα το ΗΒ — ή που βρίσκονται στην κατοχή προσώπου εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο — αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν πλέον στην ΕΕ μετά το Brexit. Μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν ή να αναζητηθούν νέες, που να εκδίδονται από οργανισμό ή αρχή με έδρα την ΕΕ-27. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τα πιστοποιητικά, άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται για εμπορεύματα (για παράδειγμα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και για υπηρεσίες (για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών και των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα). Θα πρέπει να λάβετε τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στην ΕΕ-27 των πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να αποκτήσετε νέες.

4. Τελωνεία, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

Για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία, υπάρχει μεγάλη διαφορά εάν πρόκειται για μετακίνηση εμπορευμάτων εντός της ΕΕ ή σε/από τρίτη χώρα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα με το ΗΒ μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες και τις διαδικασίες σχετικά με τον ΦΠΑ. Αν έχετε εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν μέχρι στιγμής έχετε μικρή ή καθόλου πείρα στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.

5. Κανόνες καταγωγής 

συναλλαγών, οι εξαγωγείς μπορούν να απολαύουν προτιμησιακού δασμολογικού συντελεστή, αν τα προϊόντα έχουν επαρκές «περιεχόμενο ΕΕ» σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής. Μετά το Brexit η συνεισφορά του ΗΒ στο τελικό προϊόν δεν θα θεωρείται πλέον «περιεχόμενο ΕΕ». Πρέπει, ως εκ τούτου, να εξετάσετε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας και να αρχίσετε να θεωρείτε τις εισαγωγές από το ΗΒ ως «μη καταγόμενες», ώστε να εξασφαλίζετε προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή για τα εμπορεύματά σας.

6. Απαγορεύσεις και περιορισμοί για τις εισαγωγές/εξαγωγές εμπορευμάτων 

Για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, οι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν την εισαγωγή/εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς και από τρίτες χώρες — για παράδειγμα, ζωντανών ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης και ορισμένων φυτών και φυτικών προϊόντων, όπως η ξυλεία συσκευασίας. Οι εισαγωγές/εξαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων υπόκεινται σε ειδικές άδειες ή κοινοποιήσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση ραδιενεργών υλικών, αποβλήτων ή ορισμένων χημικών ουσιών. Μετά το Brexit τα εμπορεύματα που προορίζονται για το ΗΒ ή προέρχονται από αυτό θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες της ΕΕ. Θα πρέπει να λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της ΕΕ για τις εισαγωγές/εξαγωγές.

7. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Επί του παρόντος, η ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι ελεύθερη. Μετά το Brexit, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή, αλλά θα υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εταιρείες που επί του παρόντος διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα αποτελεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα. Εάν το επίπεδο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με αυτό της ΕΕ και πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση περί επάρκειας που θα επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να εκτιμήσουν αν, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διαβιβάσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι δυνατές.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 22/06/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα