ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Creta Farms: 24 μήνες σε αναστολή διαπραγμάτευσης - Τι μέλλει γενέσθαι;

Creta Farms: 24 μήνες σε αναστολή διαπραγμάτευσης - Τι μέλλει γενέσθαι;

Στις 21 Απριλίου 2020, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την έγκριση της αυτή, είχε ανοίξει το δρόμο για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης της Creta Farms, και την ομαλή της λειτουργία. Τότε, η Impala Hellas είχε ήδη εκταμιεύσει τα 2 εκατ. ευρώ που της αναλογούσαν στο σχέδιο εξυγίανσης και αναμενόταν να πράξουν το ίδιο οι πιστώτριες τράπεζες μέσω της συμμετοχής τους, με επιπλέον 2 εκατ. ευρώ.

Η Impala Hellas, αποκτούσε τον αποκλειστικό έλεγχο τμήματος του  ενεργητικού και του παθητικού της Creta Farms και του 100% της Teto Farma.

Τον Αύγουστο του 2020, το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, έδωσε με τη σειρά του, το δικό του πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Impala Hellas και στις πιστώτριες τράπεζες.

Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης προβλεπόταν «κούρεμα» 64,12% των οφειλών που έχει η Creta Farms στους πιστωτές της, με την Impala Hellas να αναλαμβάνει οφειλές ύψους 58 εκατ. ευρώ από τη «μαύρη τρύπα» των 162 ευρώ με την οποία βαρύνεται η Creta Farms. Οι υπόλοιπες οφειλές ύψους 104.485.878,56 ευρώ θα παραμείνουν στην «παλιά» εταιρεία, ως μη μεταβιβαζόμενο παθητικό και θα ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.

Η ρύθμιση των τραπεζικών υποχρεώσεων είχε ως ακολούθως:

Εθνική Τράπεζα: Υποχρεώσεις ύψους 11.182.217 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 1.208.220 ευρώ θα αναληφθεί από την Impala Hellas ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 9.973.996 θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Alpha Bank: Υποχρεώσεις ποσού 7.380.322 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 780.800 ευρώ θα αναληφθεί από την Impala Hellas και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 6.599.522 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Eurobank: Υποχρεώσεις ύψους 8.939.005 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 870.800 ευρώ θα αναληφθεί από την Impala Hellas και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 8.068.205 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Τράπεζα Πειραιώς: Υποχρεώσεις ύψους 6.812.301 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 1.002.000 ευρώ, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, θα αναληφθεί από την Impala Hellas και το υπόλοιπο ποσό των 5.810.301 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

Τράπεζα Χανίων: Υποχρεώσεις ύψους 3.365.474 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 148.369 ευρώ θα μεταφερθεί στην Impala Hellas ενώ ποσό 648.314 ευρώ θα αποπληρωθεί σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB): Από τις υποχρεώσεις ύψους 15.331.350 ευρώ, ποσό 14.948.066 ευρώ θα παραμείνει στην Creta Farm και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, δηλαδή 383.283 ευρώ θα αναλάβει η Impala Hellas.

H Impala Hellas, έχει δεσμευθεί να επενδύσει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο επενδυτής οι πωλήσεις της Creta Farms εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 46 εκατ. ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος του επιχειρηματικού σχεδίου σε 130 εκατ. ευρώ το 11ο οικονομικό έτος του σχεδίου, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να ανέρχεται στο 10,8%.

Το τελικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Επιχείρησης, υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020.

Όλα καλά (τρόπος του λέγειν) με την εταιρεία. Με τους μετόχους όμως της Creta Farms τι γίνεται;

Η μετοχή της εταιρείας παραμένει σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για 22 μήνες. Όπως είχε αναφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε σχετική του ανακοίνωση τον Μάιο του 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε." είχε ανασταλεί, έως ότου η εταιρία προβεί:

α) σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα ευρήματα του ειδικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, που αναφέρεται στο θέμα έμφασης το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας και στη σημείωση 15.33.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατόπιν ολοκλήρωσης του εν λόγω ελέγχου και έκδοσης της τελικής έκθεσης και

β) σε τυχόν επανακατάρτιση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2018, εφόσον απαιτείται, σε συνέχεια αξιολόγησης των ευρημάτων της ως άνω τελικής έκθεσης.

Στο επίσημο site της εταιρείας, στο τμήμα που αναφέρεται στην ενημέρωση επενδυτών, εμφανίζονται σαν μέτοχοι ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης με 13.486.407 μετοχές και ποσοστό 42,70%, ο Εμμανουήλ Δομαζάκις με 12.893.369 μετοχές και ποσοστό 40,90% και οι λοιποί μέτοχοι μικρότεροι του 5% κατέχουν 5.163.824 μετοχές και ποσοστό 16,40%.

Στο επίσημο site, τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται είναι του οικονομικού έτους 2017.

Το οικονομικό ημερολόγιο του 2021, παραμένει ανενεργό από το ημερολογιακό οικονομικό έτος 2018.

Και η μόνη είδηση σχετικά με το μέλλον της Creta Farms, είναι η συνέντευξη του εκπροσώπου της Impala Hellas, Δημήτρη Βιντζηλαίου, σχετικά με την ενοποίηση της εταιρείας με τη «Λακωνική Τροφίμων», τον σχεδιασμό της εισόδου της εταιρείας στην κατηγορία των κατεψυγμένων όπως είναι τα λαχανικά, οι ζύμες και τα αλιεύματα. Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της Creta Farms, η Impala Hellas προβλέπει για το 2021 κύκλο εργασιών στα 90 εκατ. ευρώ και αύξηση του μεριδίου αγοράς από το 20% στο 24%.

Τα ερωτήματα που βασανίζουν τους επενδυτές είναι συγκεκριμένα:

-Τι γίνεται με τις μετοχές τους;

-Είναι μέτοχοι στην ενεργή εταιρεία;

-Είναι μέτοχοι του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού που θα ρευστοποιηθεί;

-Θα επαναδιαπραγματευτούν οι μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και πότε;

-Θα διαγραφούν οι μετοχές τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών;

Κάποιος πρέπει να τα απαντήσει.