Βιοκαρπέτ: Αύξηση κατά 14,86% των πωλήσεων το α' εξάμηνο του 2018

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 11:06
-A +A

Αύξηση κατά 14,86% σημείωσαν οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ κατά το Α΄εξάμηνο  του 2018 στις 59,66 χιλ. ευρώ έναντι  51,94 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

­Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2018  σε 35.890 χιλ. ευρώ έναντι 33.298 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Αύξηση κατά 7,78%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 60% του συνολικού τζίρου.

­Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε 2.091 χιλ.ευρώ, έναντι 2.359 χιλ.ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε (1.084) χιλ.ευρώ (ζημία), έναντι ζημίας (1.005)χιλ.ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

­Το Ά εξάμηνο του 2018 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (872) χιλ. ευρώ (ζημία), έναντι ζημίας (939) χιλ. ευρώτο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Μητρική Εταιρία « Βιοκαρπέτ Α.Ε.»

­Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε 1.795 χιλ.ευρώ έναντι 2.115 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

­Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε (1.043) χιλ.ευρώ (ζημία) έναντι (ζημίας) (788) χιλ.ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

­Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2018 ανήλθαν σε (1.540) χιλ.ευρώ (ζημία) έναντι ζημίας (1.293) χιλ.ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. 

­Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2018 ανήλθαν σε (1.458) χιλ.ευρώ (ζημία), έναντι ζημίας (1.332) χιλ.ευρώ  το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. 

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 παρατηρείται  την αύξηση του τζίρου του Ομίλου κατά 14,86% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως στην θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ που καταγράφει αύξηση τζίρου κατά 16,40%.

Όσον αφορά την μητρική εταιρία Βιοκαρπέτ ΑΕ παρατηρείται μείωση του τζίρου κατά 15,13% σε σύγκριση με το Α΄εξάμηνο του 2017 που επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ήτοι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2018 σε ζημίες (1.084) χιλ. ευρώ έναντι ζημίας (1.005) χιλ.ευρώ το Α΄εξάμηνο του 2017.

Όσον αφορά δε το Β΄εξάμηνο του 2018 αναμένουμε σημαντική βελτίωση του τζίρου και των οικονομικών αποτελεσμάτων δεδομένου ότι η μητρική εταιρία Βιοκαρπέτ ΑΕ πραγματοποιεί το 75% του τζίρου της στο Β΄εξάμηνο του 2018.

Επίσης  μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ, σημειώνεται ότι ο Όμιλος υλοποιεί εντός του 2018 επενδύσεις ύψους 10 εκατ.ευρώ.

Η θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία εντός του 2018 μια νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 7.000 τόννων αλουμινίου ετησίως για την παραγωγή νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας με σημαντική μείωση τους κόστους παραγωγής.

 Η μητρική Βιοκαρπέτ ΑΕ στα πλαίσια επέκτασης του Ομίλου στην πράσινη ενέργεια κατασκευάζει ένα νέο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 4MW στην περιοχή Κουλουρίου Λάρισας που θα συνδεθεί στο δίκτυο εντός του 2018.

Επίσης στα σχέδια της διοίκησης του Ομίλου είναι όπως καταθέσει εντός του 2018 αιτήσεις για φωτοβολταικούς σταθμούς ισχύος 10 MW (+)1 MW για την Βιοκαρπέτ ΑΕ και 10MW (+)1MW  για την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ έτσι ώστε να συμμετέχει στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα γίνει το 2019. Ελπίζουμε ότι με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την σταθερή βελτίωση που παρατηρούμε των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου όπως αύξηση τζίρου και αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την απόδοση των επενδύσεων ο ΟΜΙΛΟΣ θα επανέλθει στην κερδοφορία εντός του 2019. Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α΄εξαμήνου του 2018 θα δημοσιευθούν με την ανάρτησή του στο διαδίκτυο στην διεύθυνση της εταιρίας www.biokarpet.gr στις 28/9/2018 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα