Αύξηση τζίρου και επιβατών για την Attica Group το 2017

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, 19:58
-A +A

Αύξηση τζίρου σημείωσε η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως  του 2017. Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, κατέγραψε ενίσχυση του μεταφορικού έργου με αύξηση επιβατών κατά 2,2%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 271,54 εκατ. ευρώ έναντι 268,61 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 50,36 εκατ.  ευρώ έναντι κερδών 70,03 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 1,25 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 20,25 εκατ. στη χρήση 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στη κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό ευρώ 22 εκατ. 

Στις 31.12.2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε ευρώ 44,10 εκατ. έναντι ευρώ 51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 527,07 εκατ. (ευρώ 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχεται σε ευρώ 238,73 εκατ. (ευρώ 255,45 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία ευρώ 214,43 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (ευρώ 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και ευρώ 24,30 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (ευρώ 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε ευρώ 402,92 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 2,10 ανά μετοχή της Εταιρίας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 2,2% στους επιβάτες, κατά 5,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το 2016. 

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 17,3% στους επιβάτες, κατά 17,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 8,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το 2016. 

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 3,4% περισσότερα δρομολόγια από το 2016, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% στους επιβάτες, κατά 4,0% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 05/10/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα