7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Αύξηση 24,1% για τα κέρδη της Ικτίνος το 2018

Αύξηση ύψους 24,1% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της  Ικτίνος Έλλας Α.Ε. στα 18,5 εκατ. ευρώ ευρώ το 2018 σε σχέση με τα 14,91 εκατ. ευρώ του 2017.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι εξαγωγές μαρμάρου για την χρήση 2018 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε στα 53,17 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 47,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ το EBITDA για την χρήση 2018 ανήλθε στα 21,52 εκατ. ευρώ, έναντι 19,03 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,8% και διαμορφώθηκε σε 60,45 εκατ. ευρώ έναντι 51,72 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2018 ανήλθε σε 23,56  εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1 % και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,21  εκατ. ευρώ έναντι 14,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,1%