Αυξημένα κέρδη και καταθέσεις για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Αυξημένα κέρδη και καταθέσεις για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Τη σταθερότητα, τη δυναμική και την ανοδική πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 και οι διαδοχικές κερδοφόρες χρήσεις.

Με ενισχυμένα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη, αυξημένες καταθέσεις και θετική πιστωτική επέκταση, η Τράπεζα ξεκίνησε το 2020 από ισχυρή θέση και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πολύ σοβαρές προκλήσεις σε περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας. Για το 2020, η Τράπεζα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επιτυχή διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και στην επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, σημαντική άνοδο 16,4% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,781 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2018. Οι καταθέσεις της τράπεζας ανήλθαν την 31/12/2019 σε 103,5 εκατ. ευρώ, από 90,5 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,36%. Χαρακτηριστικό της εμπιστοσύνης και των επαγγελματιών του Νομού Καρδίτσας είναι το ποσοστό των καταθέσεων όψεως, που τηρούνται στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, το οποίο ξεπέρασε το 27% επί του συνόλου των καταθέσεων όψεως του Νομού.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών + οριστικές καθυστερήσεις) μειώθηκε περαιτέρω και βρίσκεται στο 29,84% σε σχέση με το 32,52% του 2018 και 36,97% του 2017, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος, με σαφή τάση μείωσης όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του 2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ισχυροποίηση της τράπεζας και παρά την συνεχή κερδοφορία, εφαρμόζει, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, συγκρατημένη μερισματική πολιτική, όπως εξάλλου συνιστά και με εγκύκλιό της η ΤτΕ. Ειδικά εφέτος, μετά την σύσταση για μη διανομή μερίσματος, το ΔΣ επέλεξε να αυξήσει τις προβλέψεις, να μειώσει σημαντικά τον αναβαλλόμενο φόρο που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαιά της τράπεζας και να μεταφέρει το πλεόνασμα εις νέον για μελλοντική χρήση.

Βασικότερες εξελίξεις (έως 31/12/2019):

- Το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων της Τράπεζας ανήλθε σε 77.42 εκατ. ευρώ, έναντι 71,11 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 8,87%, με τον συνεχιζόμενο ρυθμό θετικής πιστωτικής επέκτασης να επιβεβαιώνει την πρόθεση του ΔΣ της Τράπεζας να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία και να στηρίζει τις επιχειρήσεις

-Το ενεργητικό έφτασε για πρώτη φορά τα 119,17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,85% σε σχέση με το 2018 (104,67 εκ.)

- Το μερίδιο καταθέσεων αυξάνεται στο Νομό Καρδίτσας και το 2019 διαμορφώθηκε στο 11,38%, επισφραγίζοντας για μία ακόμη χρονιά, την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα μέλη και οι πελάτες στην Τράπεζα. 

- Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώθηκαν στα 2,296 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 2,89 εκατ. ευρώ το 2018 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,85% επί των ιδίων κεφαλαίων το 2019, έναντι 22,37% το 2018.

- Ο αριθμός των συνεταίρων-μελών της Τράπεζας ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 10.000 και έφθασε τους 10.216, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 766 νέα μέλη ή ποσοστιαία αύξηση 8.11% σε σχέση με το 2018. Μεταξύ των ετών 2010 και 2019 ο αριθμός μελών παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία και η αύξηση αγγίζει το 150%

- Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν σε 13,62 εκατ. ευρώ έναντι 12,9_εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,96%, έναντι 21% το 2018, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εποπτικές απαιτήσεις

- Οι σχηματισθείσες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανέρχονται σε 19.041.127 ευρώ έναντι 18.309.116 ευρώ το 2018. Οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσωπεύουν το 24,60% των συνολικών απαιτήσεων από πελάτες. 

- Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο 74,7% έναντι του 78,83% του 2018 και έναντι του 80,51% του 2017.

- Τα ρευστά διαθέσιμα ανήλθαν στη χρήση 2019 στα 54,9 εκατ. ευρώ από 46,4 εκατ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 18,32%. Η επάρκεια ρευστών διαθεσίμων ισχυροποιεί την τράπεζα έναντι οποιουδήποτε κινδύνου ρευστότητας και δίνει μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης της τοπικής οικονομίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας πρωτοπορεί στην Ελλάδα στην ανάπτυξη δράσεων που στόχο έχουν την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας, την ανάδειξη των παραγωγικών δομών της περιοχής μας. Τα στελέχη της τράπεζας και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή, επέδειξαν για άλλη μία χρονιά, απαράμιλλο ζήλο, συνέπεια εργατικότητα και διάθεση εξέλιξης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνεχίζει με υψηλό αίσθημα ευθύνης να διαχειρίζεται τα κεφάλαια και τις αποταμιεύσεις της τοπικής οικονομίας και να συμβάλει καθοριστικά στην στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής μας.