7ος χρόνος, ημέρα 2179η
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Αυξάνουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάκτωρ οι Δ. Μπάκος – Ι. Καϋμενάκης μέσω Καλλιτσάντση

Αυξάνουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάκτωρ οι Δ. Μπάκος – Ι. Καϋμενάκης μέσω Καλλιτσάντση

Επιπλέον ποσοστό της Ελλάκτωρ απέκτησαν οι επιχειρηματίες Δ. Μπάκος και Ι. Καϋμενάκης υλοποιώντας μέρος της συμφωνίας με τους αδελφούς Καλλιτσάντση. Η συμμετοχή της Pemanoaro που ελέγχει η οικογένεια Καλλιτσάντση μειώθηκε από το 5,5% στο 3,9678%, καθώς 3,333 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 1,55% μεταβιβάστηκαν στην Akron Trade στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση προς την εταιρεία Ελλάκτωρ, η Akron Trade and Transport ελέγχει πλέον άμεσα και έμμεσα το 7,0791% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελλάκτωρ ή 15.168.543 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Αναλυτικά όπως ανακοινώθηκε:

Ι. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη και δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταβίβαση: 27.04.2021

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου προηγούμενης γνωστοποίησης:

Α. Άμεση & Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, από εναπομείνασες 15.168.543 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 7,0791% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, διαμορφώνεται σε:

άμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου)

έμμεση συμμετοχή: α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 7,0791% (ήτοι 15.168.543 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 7,0791% (ήτοι 15.168.543 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη μεταβίβαση :

Α. Άμεση & Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, από εναπομείνασες 8.501.877 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 3,9678% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, διαμορφώνεται σε: άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 3,9678% (ήτοι 8.501.877 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 3,9678% (ήτοι 8.501.877 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Στις 27.04.2021, η GREENHILL INVESTMENT LIMITED, απέκτησε 3.333.333 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ήτοι ποσοστό 1,5557%) από την Pemanoaro Limited, συναλλαγή που δεν έχρηζε υποχρέωσης γνωστοποίησης. Συνεπώς, και δυνάμει της από 13.01.2021 συμφωνίας μεταξύ της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007) και της Pemanoaro Limited, τα δικαιώματα ψήφου της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA επί των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ που κατείχε η Pemanoaro Limited κατήλθαν του ορίου 5%.

Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 27.04.2021

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή :

Άμεση συμμετοχή: 11.835.210 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,5235% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή :

Άμεση συμμετοχή: 8.501.877 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 3,9678% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Πρόσθετες πληροφορίες Η συμμετοχή της PEMANOARO LIMITED στο μετοχικού κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, κατήλθε του ορίου 5%.

Αντίστοιχες γνωστοποιήσεις έχουν υποβάλει τα ελέγχοντα νομικά πρόσωπα, DEVAN HOLDING INTERNATIONAL, ZEMBAR INVESTMENTS LIMITED, FALKER INVESTMENTS LIMITED καθώς και τα ελέγχοντα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, η έμμεση συμμετοχή και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου των οποίων μεταβλήθηκαν από 5,5235% σε 3,9678%, ήτοι κατήλθαν του ορίου 5%.