8ος χρόνος, ημέρα 2393η
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

AS Company: Σημείωσε αύξηση 70% στα κέρδη μετά από φόρους το 2021

AS Company: Σημείωσε αύξηση 70% στα κέρδη μετά από φόρους το 2021

Με βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών έκλεισε το 2021 με τις πωλήσεις του Ομίλου AS Company να σημειώνουν αύξηση 15,75% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην Εταιρία (εγχώρια αγορά) όσο και στην σημαντική βελτίωση των πωλήσεων των δύο θυγατρικών σε Κύπρο και Ρουμανία.

Η σταδιακή επάνοδος της αγοράς στη κανονικότητα είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση των πωλήσεων το β’ εξάμηνο που συνέβαλε στην βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) κατά 24,64% έναντι της περσινής χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,977 εκατομμύρια, έναντι € 2,405 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 65,36%. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των χρηματοοικονομικών εσόδων που ανήλθαν σε €0,658 εκατομμύρια στην αύξηση των κερδών πρό φόρων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €3,184 εκατ. έναντι €1,881 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 69,28%. Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών αύξηση 40,76% , όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία αύξηση 39,09%.

Το σύνολο εισροών του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά € 3.885 χιλ. έναντι της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε σε € 4.349 χιλ., γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €19,408 εκατομμύρια, έναντι €15,620 εκατομμύρια της περσινής περιόδου πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Στις 03.08.2021 η Εταιρία προέβη σε διανομή καθαρού μερίσματος 0,08 ευρώ ανα μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2021.