7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Attica Bank

Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Attica Bank

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών τέθηκε ξανά η μετοχή της Attica Bank, καθώς η τράπεζα δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα την ετήσια οικονομική της έκθεση, 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή από σήμερα, 6 Μαΐου 2021, της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών:

-"ATTICA BANK AΤE", και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄/91/30.4.2007), διότι δεν προέβη, εντός της προβλεπόμενης από το ν.3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.

Αναστέλλονται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα και τα παράγωγα προϊόντα και ο δανεισμός επί αυτής της μετοχής.

Σημειώνεται ότι για τον ίδιο λόγο σε αναστολή διαπραγμάτευση τέθηκε και η Interwood - Ξυλεμπορία, καθώς «σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 05.05.2021 ανακοίνωσης της εταιρίας περί μη δυνατότητας έγκαιρης δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της για τη χρήση 2020, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007».