Αναβάλεται για τη φετινή χρήση η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων με ESEF από τις εισηγμένες

Αναβάλεται για τη φετινή χρήση η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων με ESEF από τις εισηγμένες

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής θα είναι υποχρεωμένες οι εισηγμένες εταιρείες να συμμορφωθούν με την υποχρέωση σύνταξη ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ESEF μετά την απόφαση του ΥΠΟΙΚ να δοθεί παράταση κατά ένα έτος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ετήσιες καταστάσεις του 2020 θα εκδοθούν με βάση τα προηγούμενα πρότυπα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και σε συνέχεια της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για την υιοθέτηση του μέτρου αναβολής κατά έναέτος της εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format) για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδοτριών εταιριών, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να υιοθετήσει το ανωτέρω μέτρο.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο θα λάβει χώρα μετά την επίσημη ενσωμάτωση του ανωτέρω μέτρου στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ήτοι μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του Κανονισμού (EΕ) 2017/1129 (Prospectus Regulation) που αναμένεται εντός του Α΄ τριμήνου του 2021 και θα συμπεριλάβει διατάξεις για την τροποποίηση της Οδηγίας για τη Διαφάνεια 2004/109/EC, όπου προβλέπεται η εφαρμογή του ESEF.

Με τη θέσπιση του μέτρου της ανωτέρω αναβολής στο ελληνικό Δίκαιο θα επιτραπεί στις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδότριες εταιρίες να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για σύνταξη ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ESEF για τις χρήσεις που αρχίζουν πλέον από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής. Σημειώνεται, επίσης, ότι όσες εισηγμένες εκδότριες εταιρίες το επιθυμούν, θα μπορούν να δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους για την οικονομική χρήση του 2020, με βάση τις απαιτήσεις του ESEF.

Ο κανονισμός ESEF θέσπισε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εκδοτών τίτλων που είναι εισηγμένοι στις ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ. Καθορίζει γενικούς κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας για τη διαφάνεια ( 5 ), καθώς και ειδικότερους κανόνες για τη σήμανση των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Δεν εφαρμόζεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για τη διαφάνεια.