7ος χρόνος, ημέρα 2063η
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Aegean: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Aegean: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, έδωσε στη δημοσιότητα η Aegean.

Σημειώνεται ότι ονομαστική αξία των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την εταιρία ανέρχεται σε 0,65 ευρώ και  θα υπάρξει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία περίπου 0,26 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.

Σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι:

«Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 20.05.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 19.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κύρια Κατηγορία» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.»