Εταιρικές δράσεις κατά των διακρίσεων και υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+

Εταιρικές δράσεις κατά των διακρίσεων και υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μετεξελίσσεται και σταδιακά αποτελεί ένα μέσο παρέμβασης και γεφυροποίησης του χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των δικαιωμάτων διάφορων ιδιαίτερων ομάδων. Η έννοια της κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύουν οι εταιρείες έχει εξελιχθεί και μαζί τους τα υποκείμενα των διακρίσεων. 

Πριν μία δεκαετία στο επίκεντρο των δράσεων των εταιρειών βρίσκονταν οι φυλετικές διακρίσεις, καθώς παρατηρούνταν μια στροφή των κοινωνιών στην καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση…το χρώμα των συμπολιτών μας. Πλέον οι διακρίσεις περιλαμβάνουν και άλλες μορφές, όπως αυτές των φυλετικών διακρίσεων, των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, των διακρίσεων κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ σημαίνον ρόλο διαδραματίζουν και οι διακρίσεις κατά συνολικά των μεταναστών. 

Έτσι λοιπόν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θέτει σταδιακά διεθνώς στον πυρήνα των δράσεών της την καταπολέμηση όχι μόνο των κοινωνικών αποκλεισμών, αλλά και των διακρίσεων σε κάθε μία από τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες. Το Liberal Markets παρουσιάζει τη διεθνή νομοθεσία πάνω στην οποία εδράζονται οι δράσεις ΕΚΕ κατά των διακρίσεων αυτών.  Θεμελιώδης λίθος της νομικής κουλτούρας που αγκαλιάζει τις διακρίσεις είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες πράξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ειδικότερα δε το Διεθνές Σύμφωνα για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνα για εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε και το «Σχέδιο Συνεκτικότητας», ένα σχέδιο που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ του Climate Disclosure Standards Board , ενώ οι παραπάνω πρωτογενείς και δευτερογενείς πράξεις που εκτός από τις κατευθυντήριες , παράγουν εν μέρει και νομικές συνέπειες, οδήγησαν στη νομική πλαισίωση των δράσεων ΕΚΕ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε από την Επιτροπή ο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» , ενώ διάφορες πράξεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ κινούνται στην κατεύθυνση της εξάλειψης των ανισοτήτων. 

Από το 2016 και ύστερα τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ τέθηκαν στο επίκεντρο νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 

Ως προς τα δικαιώματα ενός ομοφυλόφιλου προσώπου στο πεδίο της εργασίας μεγάλης σημασίας είναι η κοινοτική / ενωσιακή νομοθεσία για την απαγόρευση αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης (Οδηγία 2000/78[3]). Η Οδηγία 2000/78, μαζί με την δίδυμή της 2000/43/ΕΚ, μεταφέρθηκε καταρχάς στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 3304/2005 σχεδόν κατά λέξη.

Με τον νόμο 4443/2016 ο νόμος 3304/2005 καταργήθηκε και επήλθαν αφενός νομοτεχνικές βελτιώσεις αφετέρου σημαντικές τροποποιήσεις και προσθήκες στην προστασία της ίσης μεταχείρισης στην Ελλάδα. Με τον νόμο αυτό, που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη και την Οδηγία 2014/54/ΕΕ, προστίθενται ως ‘ύποπτα’ κριτήρια δυσμενών διακρίσεων «το χρώμα», «η εθνική καταγωγή», «οι γενεαλογικές καταβολές», «η χρόνια πάθηση», «η οικογενειακή κατάσταση», «η κοινωνική κατάσταση», «η ταυτότητα φύλου» και «τα χαρακτηριστικά φύλου», ενώ ο όρος «sexual orientation» μεταφράζεται πλέον ως «σεξουαλικός» και όχι ως «γενετήσιος προσανατολισμός», όπως γινόταν στον νόμο 3304/2005, με την ορθή σκέψη ότι ο τελευταίος αυτός όρος είναι αναχρονιστικός. Επίσης, τυποποιείται η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων.

Το νομικό αυτό καθεστώς έχει δώσει την ευκαιρία στις εταιρείες στη χώρα μας να υιοθετούν ένα πλέγμα δράσεων κατά των διακρίσεων όχι μόνο στην εργασία, αλλά και κατά των σεξουαλικών προτιμήσεων και του φύλου. Στο εξωτερικό οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν από στήριξη ΜΚΟ που αφορούν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, σε ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα των κοινωνικών ομάδων που υφίστανται διακρίσεις, έως και τις διαφημιστικές καμπάνιες των ανθρώπων αυτών. 

Η χώρα μας ακολουθεί τη διεθνή αυτή τάση με πλούσιες κοινωνικές δράσεις που έρχονται να καλύψουν το κρατικό κενό και να γεφυρώσουν τις διαφορές στην κοινωνία μας.