7ος χρόνος, ημέρα 2179η
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
Συνέντευξη στον Χρήστο Ράπτη. " data-image="https://www.liberal.gr/photos/F60D7131-FBC5-448D-BE6F-FCFFA085828A.jpeg" >

Ο τουρισμός βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την Καστοριά

Ο τουρισμός βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την Καστοριά

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Ανέστης Αγγελής, πιστεύει πως η Καστοριά δικαίως αποτελεί τουριστικό προορισμό που μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω όμως πρέπει: " αυτο? που πρε?πει να γι?νει ει?ναι η καθημερινη? καθιε?ρωση πτη?σης αεροσκαφω?ν προς το αεροδρο?μιο του νομου? και η αξιοποι?ηση της λι?μνης και η αναθεω?ρηση του νομοθετικου? πλαισι?ου που α?φορα της αστικε?ς λι?μνες" όπως δηλώνει.

Επίσης, θεωρεί πως ο νόμος "Κλεισθένη" θα ενισχύσει την κομματική παρέμβαση στην τοπική αυτοδιοίκηση που επιβάλλεται να λειτουργεί ανεξάρτητα και ακηδεμόνευτα. Στη συνέντευξη του αναφέρεται στους λόγους που δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος αλλά και στο έργο που παρήγαγε στην θητεία του ως ανώτατη τοπική αρχή στη πόλη.

Συνέντευξη στον Χρήστο Ράπτη

- Μεγάλη συζήτηση στο χώρο της αυτοδιοίκησης προκάλεσε ο νόμος "Κλεισθένη" που προβλέπει οι εκλογές να διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Θεωρείτε πως ο τρόπος εκλογής των δημοτικών αρχών θα δημιουργήσει νέα δεδομένα;

Η απλη? αναλογικη? που καθιε?ρωσε ο Νο?μος «Κλεισθε?νη» στη τοπικη? Αυτοδιοι?κηση, αντι? να διευκολυ?νει την ε?γκαιρη λη?ψη αποφα?σεων, προς διευκο?λυνση του κυβερνητικου? ε?ργου αλλα? και την επι?λυση τοπικου? χαρακτη?ρα θεμα?των σαφε?στατα δυσχεραι?νει τα πρα?γματα.

Η?δη διαφαι?νεται απο? την προσπα?θεια κατα?ρτισης των ψηφοδελτι?ων, η προχειρο?τητα του, αλλα? και η ενι?σχυση της κομματικη?ς παρε?μβασης σε ε?να χω?ρο που επιβα?λλεται να λειτουργεί ανεξα?ρτητα και ακηδεμο?νευτα.

- Η μείωση της θητείας από τα πέντε στα τέσσερα χρόνια βοηθάει το έργο ενός Δημάρχου;

 Πρε?πει να γι?νει σαφε?ς, ο?τι η τοπικη? Αυτοδιοι?κηση ε?χει συνε?χεια. Ο χρο?νος ει?ναι σχετικο? με?γεθος. Αυτο? που απαιτει?ται ει?ναι η ε?ννοια του πολιτικου?-κοινωνικου? πολιτισμου?

- Για τον προϋπολογισμό του 2019 και όσα προβλέπει για την τοπική αυτοδιοίκηση ποια είναι η άποψη σας;

 Αυτο? που ξε?ρω ει?ναι ο?τι, ο?λο και μειω?νονται οι χρηματοδοτη?σεις και αυξα?νονται οι υποχρεω?σεις των δη?μων. 

- Πως βίωσε η Καστοριά την παρατεταμένη οικονομική κρίση;

Ει?ναι σαφε?ς ο?τι η οικονομικη? κρι?ση επηρε?ασε ο?λη την κοινωνι?α και κατα? συνε?πεια και τους δη?μους με την περικοπη? των λειτουργικω?ν δαπανω?ν. Οι ευπαθει?ς ομα?δες πληθυσμου? αποτελου?ν πρω?τη προτεραιο?τητα

- Τι κάνατε ως δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση της κρίσης;

Ιδρυ?σαμε και η?δη λειτουργεί το Κοινωνικο? Ιατρει?ο- Επιδημιολογικο? κε?ντρο. Ενισχυ?ουμε με παραχω?ρηση κτιριακω?ν υποδομω?ν για την λειτουργι?α του κε?ντρου ημε?ρας, των ατο?μων με αυτισμο?. Μειω?σαμε τα τε?λη στις ευπαθει?ς ομα?δες πληθυσμου?. ?Εξασφαλίσαμε  υποτροφι?α στη πρω?τη φοιτη?τρια με συ?νδρομο Down 

- Κάποτε στην Καστοριά κάποιος ταξίδευε για την περίφημη γουνοποιία. Πλέον ο τόπος σας είναι τουριστικός προορισμός γενικότερου ενδιαφέροντος.  Οι υποδομές της περιοχής ανταποκρίνονται στη ζήτηση;

Η Καστορια? προσελκυ?ει χιλια?δες επισκε?πτες και ε?χει αναδειχθει? σε πο?λο ε?λξης τουριστω?ν. Ο τουρισμο?ς, αποτελει? βασικο? πυλω?να ανα?πτυξης της τοπικη?ς οικονομι?ας, ειδικο?τερα μετα? την κρι?ση της γουνοποιι?ας. Οι υποδομε?ς υπα?ρχουν το?σο σε ξενοδοχειακη? επα?ρκεια ο?σο και σε χω?ρους επισκεψιμο?τητας με ιστορικο?, φυσιολατρικο? χαρακτη?ρα.

Ενδεικτικα? αναφε?ρω τον Λιμναι?ο οικισμο?, το Βυζαντινο? μουσει?ο, το Λαογραφικο? μουσει?ο, το Μακεδονικο? μουσει?ο, τα αρχοντικα?, τις βυζαντινε?ς εκκλησιε?ς, το ενυδρει?ο, την σπηλια? του δρα?κου κ.τ.λ. Σημειω?νω ο?τι η Καστο?ρια ει?ναι κο?μβος να επισκεφθει? α?μεσα τις Πρε?σπες, το Νυμφαι?ο, την Κορυτσα?. ?Υπογραμμι?ζω ο?μως το απαρα?μιλλο φυσικο? περιβα?λλον που στην κυριολεξι?α ει?ναι μαγευτικο?.

Η προ?σβαση πλε?ον στην Καστορια? με την κατασκευη? και λειτουργι?α της Εγνατι?ας ει?ναι α?μεση και ευ?κολη αυτο? που πρε?πει να γι?νει ει?ναι η καθημερινη? καθιε?ρωση πτη?σης αεροσκαφω?ν προς το αεροδρο?μιο του νομου? και η αξιοποι?ηση της λι?μνης και η αναθεω?ρηση του νομοθετικου? πλαισι?ου που α?φορα της αστικε?ς λι?μνες. Παρα?λληλα η αξιοποι?ηση του Χιονοδρομικου? Βιτσι?ου, ο συνεδριακο?ς τουρισμο?ς, ο θρησκευτικο?ς τουρισμο?ς ει?ναι βε?βαιο ο?τι θα ενισχυ?σουν το τουριστικο? προι?ο?ν.

 

- Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι επαγγελματίες της Καστοριάς κ. Αγγελή;

Η κατα?σταση των επαγγελματιω?ν και των επιχειρηματιω?ν ει?ναι ιδιαι?τερα δυ?σκολη, ειδικο?τερα αυτη? την περι?οδο της οικονομικη?ς κρι?σης, της μει?ωσης της κατανα?λωσης, των φορολογικω?ν συντελεστω?ν. 

- Με ποιο τρόπο θα επανέλθει η πόλη σας σε ρυθμούς ανάπτυξης;

Η Επανα?καμψη της γουνοποιι?ας, αποτελει? κυ?ριο παρα?γοντα ανα?πτυξης, με το δεδομε?νο ο?τι υπα?ρχει υποδομη? στον κλα?δο και ε?χει παγκο?σμιο επιχειρηματικο? ενδιαφε?ρον. Η μεταποι?ηση των α?ριστων αγροτικω?ν προι?ο?ντων θα προσε?διδε προστιθε?μενη α?ξια. Η ανα?πτυξη του τουρισμου? αποτελει? αναπτυξιακη? προ?κληση. Η δε λειτουργια? σχολω?ν Πανεπιστημιακου? επι?πεδου θα προσε?διδε ζωντα?νια στην πο?λη. Καινοτομι?α-Πληροφορικη? ει?ναι οι προκλη?σεις του με?λλοντος. 

- Κάντε μας έναν απολογισμό του έργου σας;

Να σημειω?σω ο?τι κληθη?καμε να ανταποκριθου?με στο θεσμικο? ρο?λο του Δημα?ρχου σε μια δυ?σκολη περι?οδο. Με περικοπε?ς λειτουργικω?ν δαπανω?ν, με περικοπη? χρηματοδοτη?σεων, μειωμε?να ανταποδοτικα?, ε?λλειψη προσωπικου? κ.τ.λ. Πρω?τη προτεραιο?τητα η?ταν η ανταπο?κριση στην καθημερινο?τητα του πολι?τη. Σημειω?νω ο?τι με ι?διους πο?ρους, ο Δη?μος ε?κανε: 

1)  Το κοινωνικο? Ιατρει?ο-Επιδημιολογικο? κε?ντρο. 

2)  Το Μουσικο? Σχολει?ο (εξασφαλι?σαμε την λειτουργι?α του). 

3)  Το ειδικο? Γυμνα?σιο. 

4)  Το Αγρο?κτημα.

Επίσης  ολοκληρω?θηκαν οι διαδικασι?ες

1)  Για την ανε?γερση του Αστυνομικου? μεγα?ρου. 

2)  Η αλλαγη? του δικτυ?ου υ?δρευσης της πο?λης με το πο?σο των 9.980.000 ΕΥΡΩ.  Η?δη ε?χει ορισθει? ανα?δοχος. 

3)  Η βιω?σιμη Αστικη? ανα?πτυξη προβλε?πει ε?ργα 15.000.000 ΕΥΡΩ που θα προσδω?σουν αι?γλη στην πο?λη. 

4)  Η ανε?γερση του πολιτιστικου? κε?ντρου απο? την διαθη?κη του Παπαλα?ζαρου σε συνεργασι?α με την Εγνατι?α Α.Ε αναμε?νει στην υπογραφη? του Γενικου? Γραμματε?α της αποκεντρωμε?νης για να υλοποιηθει?. 

5)  Για το φυσικο? αε?ριο ε?χουν ολοκληρωθει? οι διαδικασι?ες και εντα?θηκε στην Καστο?ρια κα το Μανια?κοι στον προγραμματισμο? της ΔΕΔΑ Α.Ε. 

6)  Δω?σαμε περιεχο?μενο στο κεφα?λαιο του πολιτισμου?-αθλητισμου? με στοχευμε?νες εκδηλω?σεις, ο?πως (φεστιβα?λ αυλη?ς - εκθε?σεις - εβδομαδιαι?ες ομιλι?ες κοινωνικου? - επιστημονικου? χαρακτη?ρα, εβδομα?δα αποδη?μου Ελληνισμου? κ.τ.λ. Run-Greece-Beach Volley κ.τ.λ. 

- Θεωρούμε πολύ σημαντική την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Συμφωνείτε;

 Ει?ναι επιβεβλημε?νο να περα?σουμε στην αυτοτε?λεια των Δη?μων. Απαιτει?ται νε?ο θεσμικο? πλαι?σιο, ευε?λικτο, συ?γχρονο που να δι?νει α?μεσα απαντη?σεις στον πολι?τη και στην επι?λυση των προβλημα?των.

Η γραφειοκρατι?α, ο κρατισμο?ς που επικρατει? στους Δη?μους ει?ναι παθογε?νεια του παρελθο?ντος.

Το στοι?χημα ει?ναι να αλλα?ξουμε τα περισσο?τερα εα?ν ο?χι ΟΛΑ. 

- Μεγάλο θέμα είναι και η διαχείριση των απορριμάτων και σκοπός σημαντικός η Κυκλική Οικονομία.

Σαφε?στατα ναι στην κυκλικη? οικονομι?α. Ο Δη?μος Καστορια?ς στην διαχει?ριση των απορριμμα?των ει?ναι με?τοχος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. η οποι?α αποτελει? προ?τυπο ευρωπαι?κου? επι?πεδου Μονα?δα στον εν λο?γω τομε?α. 

- "Έξυπνες πόλεις". Όλα να γίνονται ευκολότερα για τους δημότες και να μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα. Είστε υπέρμαχος αυτής της τεχνολογικής ανάπτυξης;  

''Ε?ξυπνη πο?λη'', ένας νε?ος ο?ρος με πολλε?ς προκλη?σεις, για ε?ξυπνους ανθρω?πους ειδικο?τερα στην ηλεκτρονικη? εποχη? μας. Σαφε?στατα ει?ναι ζητου?μενο. Στο ηλεκτροφωτισμο?, στην ασυ?ρματη προ?σβαση στο διαδι?κτυο στην κυκλοφορι?α, στα Parking κ.τ.λ. 

- Πολιτική προστασία. Η εμπειρία έδειξε μετά από πρόσφατα γεγονότα ότι κάθε άλλο παρά προετοιμασμένοι είναι οι Δήμου να αντιμετωπίσουν επείγουσες καταστάσεις.

''''Η πολιτικη? προστασι?α'' αποτελει? συ?γχρονο, ευε?λικτο αποτελεσματικο? θεσμικο? πλαι?σιο, σε κεντρικο? επι?πεδο. Οι Δη?μοι δι?χως με?σα και υποδομε?ς επι? της ουσι?ας, ε?χουν συντονιστικο? ρο?λο σε τοπικο? επι?πεδο και υπα?ρχει συ?γχυση αρμοδιοτη?των, που πολλε?ς φορε?ς ε?χει την μεταφορα? ευθυνω?ν, σαν συνε?πεια. 

-Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στη δικαιοδοσία των δήμων. Πόσο θα ενισχύσει τα οικονομικά των δήμων ένα τέτοιο νομοθέτημα; Υπάρχει επαρκές σύστημα διαχείρισης της εργασίας αυτής στον δικό σας Δήμο;

 Επιβα?λλεται η Δημοσιονομικη? αποκε?ντρωση και η μεταφορα? του φο?ρου Ακι?νητης Περιουσι?ας στην δικαιοδοσι?α των δη?μων. Ο?σο αφορα? το συ?στημα διαχει?ρισης στην εποχη? μας εα?ν δεν υπα?ρχει α?μεσα μπορει? να δημιουργηθει? και να ε?χει οριζο?ντια εφαρμογη?. Καιρο?ς ει?ναι να απλοποιου?με τα πρα?γματα.

- Για ποιο λόγο δεν θα είστε και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος κ. Αγγελή;

 Δεν θα ει?μαι υποψη?φιος δη?μαρχος διο?τι ε?χω την αι?σθηση, ο?τι η κοινωνι?α μας ε?χει ανα?γκη απο? παραδει?γματα συμπεριφορα?ς και ανανε?ωσης εξα?λλου εα?ν σκεφθει? κανει?ς ο?τι διετε?λεσα δυ?ο τετραετι?ες βουλευτη?ς και μια πενταετι?α δη?μαρχος...Θα συμφωνου?σε με την απο?φαση μου.

Τε?λος επιτρε?ψτε μου να σας ευχαριστη?σω για την συνε?ντευξη και να σημειω?σω ο?τι σε προσωπικο? επι?πεδο ε?χω η?συχη την συνει?δηση μου ο?τι ε?κανα ο?τι το δυνατο?ν καλυ?τερο για την Καστορια?, ευχο?μενος η νε?α δημοτικη? αρχη? να κα?νει το α?ριστο. Υπογραμμι?ζοντας ο?τι η αξι?α του κα?θε ανθρω?που ει?ναι ε?να κλα?σμα που για αριθμητη? ε?χει την πραγματικη? του α?ξια και για παρανομαστη? ε?χει την αξι?α που προσδι?δει αυτο?ς στον εαυτο? του (εγωισμο?ς) που ο?σο μεγαλυ?τερη ει?ναι το?σο μικραι?νει το κλα?σμα.