7ος χρόνος, ημέρα 2220η
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Διαβατήριο επιτυχίας τα κριτήρια ESG για την ασφαλιστική βιομηχανία

Διαβατήριο επιτυχίας τα κριτήρια ESG για την ασφαλιστική βιομηχανία

Τον κρίσιμο ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρησιμότητα των δεικτών ESG έχει αντιληφθεί πλήρως η ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στην Ελλάδα, καθώς αν και οι ίδιες ως οντότητες δεν έχουν άμεση έκθεση σε ESG κινδύνους ωστόσο μέσω της τοποθέτησής τους σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται εκτεθειμένες σε αυτούς.

Με δεδομένο δε ότι η αειφόρος ανάπτυξη και η συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα σε αυτή αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις για την ασφαλιστική αγορά, ειδικά στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ αλλά και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Ετσι πλέον οι ασφαλιστικές είτε του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναξιολογήσουν με βάση (και) τους ESG παράγοντες το κατά πόσον βρίσκονται εκτεθειμένες άμεσα ή έμμεσα σε τέτοιους κινδύνους.

Οσον αφορά ειδικότερα στις ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλεται κατά τη λήψη αποφάσεων να λαμβάνουν υπόψη και τους ESG παράγοντες ως προς την επίδραση που έχουν στην οικονομική κατάσταση εταιρειών και φορέων που επενδύουν. Και αυτό γιατί εκτός από τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο που μπορεί να ενέχει μια επένδυση σε εταιρείες που δεν ακολουθούν τους κανόνες ESG, υπάρχει και η επίδραση στην φήμη της ασφαλιστικής από τέτοια έκθεση.

Ετσι πλέον τόσο οι διοικήσεις όσο και το σύνολο των ανθρώπως των ασφαλιστικών εταιρειών καλούνται να αντιληφθούν, ενστερνιστούν και να υιοθετήσουν την φιλοσοφία των ESG. Να καταλάβουν και να αποδεχθούν κάθε τι καινούργιο έχει να προσθέσει αλλά και το πώς μπορεί να επηρεάσει εταιρείες και την πορεία τους, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτικές επιλογές αλλά και την ίδια την κοινωνία. την ίδια την εταιρεία, καθώς και τα προϊόντα της.

Η χάραξη νέας επενδυτικής στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τους ESG, καθώς και πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και τους μηχανισμούς ελέγχου αυτών είναι πλέον επιβεβλημένη.

Ως ακολουθία των παραπάνω οι ασφαλιστικές δραστηριότητες, εισάγονται πλέον στην αναγκαιότητα της ανάληψης ευρύτερων σχετικών ευθυνών, δεδομένων των πολλαπλών επιδράσεων της ασφαλιστικής λειτουργίας στους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό γιατί οι ασφαλιστικές οι έχουν εξ΄ορισμού να διαχειριστούν κυρίως κινδύνους οι οποίοι πλέον εκτείνονται στην βιώσιμη ανάπτυξη στο περιβάλλον και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Το τρίπτυχο ESG αφορά στο πως θα αποφεύγουμε κινδύνους, πως θα ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο, πως θα επιφέρουμε κέρδη μέσω των καλών επιδόσεων ESG, πως θα συνεισφέρουμε στην επίτευξη των στόχων των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενστερνιστεί και ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποδεικνύονται μέσα στην κρίση πιο ανθεκτικές, γιατί είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν το απρόβλεπτο και σίγουρα έχουν θεμελιώσει ισχυρότερους δεσμούς εμπιστοσύνης και αφοσίωσης τόσο με τους εργαζομένους τους όσο και με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους.

Άλλωστε ενδεικτικό της σημασια ςτων κριτηριων ESG είναι το γεγονός πως προκειμένου να πάρουν μακροπρόθεσμες θέσεις για τη δημιουργία εισοδήματος, θεσμικοί επενδυτές, όπως είναι η PIMCO της Allianz, η BlackRock, η Franklin Templeton, αξιολογούν τους δείκτες ESG, τη μη χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων, βάσει των εταιρικών δημοσιοποιήσεων. Διαβλέπουν ευκαιρίες στον τομέα ασφάλισης της υγείας, λόγω των επιμέρους ευκαιριών, όπως είναι το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού, στην τεχνολογία, ανάλογα με τον τομέα, στην κλιματική αλλαγή και στην κυκλική οικονομία.

Σημειώνεται ότι με ε τη Συμφωνία του Παρισιού τον Δεκέμβριο 2016 για την κλιματική αλλαγή και την ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δεσμεύθηκαν για την επίτευξη του στόχου μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.

Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες αλληλοενισχύονται. To θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα σηματοδοτήσει σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις. Άλλωστε ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής απειλεί ήδη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προκαλεί σημαντικές οικονομικές ζημίες (π.χ. λόγω πλημμυρών).

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από τον στόχο μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.